SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUČENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade, že čítate tento dokument, je to preto, že nám poskytujete Vaše osobné údaje. V súvislosti s poskytovaním takýchto údajov sme povinný Vás poučiť, ako tieto údaje spracovávame, prípadne k niektorým Vami poskytnutými údajmi potrebujeme Váš súhlas – ktorý udeľujete tým, že potvrdíte zaškrtávacie políčko, že súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

1. Kto sme

Sme spoločnosť BOS group s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava, IČO: 54948151, 54948151, (ďalej len ako „Správca“), a v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len ako „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Z.z. (ďalej len ako „Zákon“), o spracovaní osobných údajov, v znení neskorších predpisov, okamžikom, kedy nám Vaše osobné údaje poskytnete, ich budeme naďalej spracovávať tak, ako je uvedené nižšie.

2. Prečo Vaše údaje spracovávame?

To záleží od toho, na základe čoho nám svoje údaje poskytujete.

V prípade vzniku zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou BOS group s.r.o. a Vami ako dotknutou osobou – objednávateľom, pri potrebnej kooperatívnej komunikácií s klientom, pri informovaní o zmenách stavu objednávky, pri finálnom doručovaní, alebo pri príprave a vystavovaní daňového dokladu – faktúry spracúvame údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – kde spracúvanie údajov je nevyhnutné pre naplnenie zmluvného vzťahu, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba klient

V prípade prejavenia záujmu o naše služby, pri vytváraní objednávky produktov telefonicky, osobne, formou elektronickej pošty alebo priameho nákupu prostredníctvom internetového obchodu https://www.esun.sk spracúvame údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – kde spracúvanie údajov je nevyhnutné na vykonávanie potrebných opatrení podľa požiadaviek objednávateľa ako dotknutej osoby pred uzatvorením a potvrdením objednávky, čiže počas procesu predzmluvného vzťahu – napr. identifikácia klienta pri vytváraní alebo definovaní požiadavky resp. objednávky, určenie alebo zmena adresy a času dodania, prípadne doplnenia v poradí ďalšej kontaktnej osoby a jej údajov.

Pri komunikácii s klientmi telefonicky, osobne, formou elektronickej pošty alebo prostredníctvom online kontaktného formulára, spracúvame údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávneného záujmu za účelom reakcie na Vami podaný dopyt/podnet alebo otázku ohľadne poskytovaných služieb a dodávaných produktov, kedy je nevyhnutné verifikovať relevantnosť požiadavky, alebo realizovať prípadný následný kontakt klienta ako dotknutej osoby. Z rovnakého právneho dôvodu Vám ako našim zákazníkom môžeme zasielať e-mailové, SMS správy, telefonicky Vás kontaktovať prípadne Vám napísať správy prostredníctvom stránky Facebook.

Prostredníctvom webstránky https://www.esun.sk máte možnosť si dobrovoľne vytvoriť a zaregistrovať užívateľské konto, prostredníctvom ktorého je možné realizovať zjednodušené online nakupovanie a evidenciu všetkých nákupov, alebo zaregistrovať si emailovú adresu ako odberateľ produktových noviniek – newslettrov, kde spracúvame údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR – na základe udeleného súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov za účelom vytvorenia a vedenia užívateľského konta, alebo za účelom zasielania aktuálnych noviniek na poskytnutú emailovú adresu

3. Aké osobné údaje spracovávame?

Ako Správca spracovávame také osobné údaje, ktoré nám poskytujete, prípadne také, ktoré sú verejne dostupné.

Údaje spracovávané pri registrácií na odber newslettera:

 • Adresa elektronickej pošty
 • Meno a priezvisko

Údaje potrebné pre realizáciu objednávky

 • Meno a priezvisko
 • Adresa elektronickej pošty
 • Adresa trvalého bydliska, prípadne iná korešpondenčná adresa pre doručenie zásielky
 • Telefónne číslo

Údaje potrebné pre registráciu používateľského konta:

 • Meno a priezvisko
 • Adresa elektronickej pošty
 • Adresa trvalého bydliska, prípadne iná korešpondenčná adresa pre doručenie zásielky
 • Telefónne číslo
 • Osobné prístupové heslo

Údaje spracovávané pri použití live chatu:

 • Meno a priezvisko
 • Adresa elektronickej pošty
 • Telefónne číslo

Fakturačné údaje:

 • Meno a priezvisko
 • Adresa trvalého bydliska, prípadne iná korešpondenčná adresa pre potreby fakturácie

Kontaktné údaje v prípade doručovania tovaru a výhry:

 • Meno a priezvisko
 • Adresa trvalého bydliska alebo iná korešpondenčná adresa pre doručenie
 • Adresa elektronickej pošty
 • Telefónne číslo

Pri návšteve webovej stránky môžeme v súvislosti a za účelom prevádzkovania webových stránok a zlepšovania ich prevádzky ďalej spracovávať údaje o vašom pohybe na nich, a to vrátane IP adresy, z ktorej sa na webovú stránku prihlasujete.

4. Kto spracováva Vaše osobné údaje?

Spracovanie osobných údajov je vykonávané nami ako Správcom. Vaše osobné údaje, ktoré sme spracovali, alebo spracúvame v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – v rámci plnenia záväzkov spoločnosti BOS group  s. r. o. voči objednávateľom a klientom, ďalej spracúvame za účelom splnenia si našich zákonných povinností na oddelení daní a účtovníctva, ktoré nám vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. uchovávanie jednotlivých účtovných záznamov Vašich potvrdených objednávok a fakturácie pre účely doručenia vybraného tovaru na Vašu kontaktnú adresu v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, pre prípady preukázania splnenia si daňových povinností v zmysle daňových právnych predpisov zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a pod.), musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi. V každom prípade sa ale riadime zásadou minimalizácie uchovávania osobných údajov v zmysle čl. 5 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR a preto budú Vaše osobné údaje, ktoré nepodliehajú archivácii podľa osobitných právnych predpisov, vymazané alebo anonymizované.

Osobné údaje spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR – na základe Vami udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov za účelom vytvorenia a vedenia užívateľského konta, alebo za účelom zasielania aktuálnych marketingových noviniek spracúvame údaje po dobu 5 rokov, alebo do odvolania súhlasu. V prípade končiacej doby spracúvania údajov môžeme realizovať kontakt formou  elektronickej pošty, kedy je možné súhlas so spracúvaním osobných údajov na definovaný účel obnoviť a predĺžiť na nasledujúce obdobie spracúvania. V prípade neudelenia súhlasu pri obnovovaní a predlžovaní účelu spracúvania, alebo nereagovaní na vykonaný kontakt, Vaše osobné údaje už nebudeme ďalej spracúvať – tzn. automaticky údaje vyradíme z evidencie, elektronické údaje technicky vymažeme zo systémov a fyzicky skartujeme.

Osobné údaje spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – na základe oprávneného záujmu, ktoré boli získané pri reakcii na Vami podaný dopyt/podnet alebo otázku ohľadne poskytovaných služieb a dodávaných produktov, kedy bolo nevyhnutné verifikovať relevantnosť požiadavky, alebo realizovať prípadný následný kontakt klienta/dotknutej osoby, po vybavení neboli následne postúpené do predzmluvného  alebo zmluvného vzťahu sú vymazané.

5. Kamerové záznamy na našom výdajnom mieste

Naše priestory výdajného miesta môžu byť monitorované kamerovým bezpečnostným systémom s možnosťou vyhotovovania záznamom. Bezpečnostný systém na prevádzke je zavedený v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávneného záujmu za účelom ochrany majetku pred krádežou alebo poškodením, ako aj z dôvodu objasňovania možnej nezákonnej činnosti. Prevádzkovateľom kamerového systému sme my, spoločnosť BOS group s. r. o., Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava, IČO: 54948151. 

6. Cezhraničný prenos osobných údajov

Cezhraničný prenos osobných údajov sa neuskutočňuje.

7. Práva a povinnosti dotknutej osoby

Vy, ako dotknutá osoba ste povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.

Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.

Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom dotknutú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

Ako náš zákazník a dotknutá osoba máte v určenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní s Vašimi osobnými údajmi. Uplatniť nižšie uvedené práva si môžete:

Elektronicky prostredníctvom e-mailu: info@esun.sk
Písomne na adrese: BOS group s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava

Posnažíme sa Vám odpovedať čo najskôr, najneskôr však do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti.

Platné právne predpisy a Nariadenie GDPR Vám zabezpečujú najmä:

Záleží na tom, na základe akých dôvodov Vaše údaje spracovávame. Ak to sú Vaše údaje,
ktoré spracovávame zo zákona, potom máte právo:

 • právo na prístup k svojim osobným údajom vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia GDPR, resp. § 21 Zákona
 • právo na opravu osobných údajov z čl. 15 Nariadenia GDPR
 • Právo na výmaz údajov znamená že ak budú naplnené podmienky čl. 14 Nariadenia GDPR, resp. § 23 Zákona, môžete požadovať výmaz Vašich osobných údajov. 
 • právo na obmedzenie spracúvania údajov v prípade ak budú naplnené podmienky čl. 18 Nariadenia GDPR, resp. § 24 Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov.
 • Právo na prenosnosť vyplývajúce z čl. 20 Nariadenia GDPR
 • Právo namietať voči spracúvaniu vyplývajúce z čl. 21 Nariadenia GDPR
 • Právo podať sťažnosť v prípade sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením GDPR, resp. Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.
 • Právo odvolať súhlas a to ak je spracovávanie Vašich osobných údajov na základe Vášho súhlasu.

8. Zabezpečenie webovej stránky

Webová stránka https://esun.sk používa pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov týmito tretími osobami. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi.

8. Súbory cookies

V súlade s §55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Používaním stránok prevádzkovaných spoločnosťou BOS group s.r.o. vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením Vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, vo svojom prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies a nevykonáte zmenu nastavení svojho internetového prehliadača a ďalej pokračujete v návšteve našich web stránok považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

Súbory cookies, ktoré používame, nikdy nepoškodzujú váš počítač.

Prečo používame súbory cookies

Cookies súbory používame s cieľom optimalizovať a neustále skvalitňovať naše služby, lepšie ich prispôsobiť Vašim záujmom a potrebám, ako aj na zobrazovanie zaujímavých ponúk pre Vás. Spoločnosť BOS group  s.r.o. nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu. V rozsahu, v akom jednotlivé implementované cookies spracúvajú údaje, dochádza k spracúvaniu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávneného záujmu za účelom zachovania čo najlepšej funkcionality a optimalizácii internetovej stránky a propagačných nástrojov, na cielený a efektívny marketing.

Zmena cookies nastavení

Internetové prehliadače sú väčšinou automaticky nastavené na akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním súborov cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v dokumentácii každého internetového prehliadača.

Návod pre úpravu cookies preferencií v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledovných linkoch: ExplorerAndroidGoogle Chrome

Správca je oprávnený tieto podmienky ochrany osobných údajov kedykoľvek zmeniť, pričom nová verzia podmienok bude zverejnená na svojich webových stránkach.

Táto verzia podmienok ochrany osobných údajov nadobudla platnosť a účinnosť 1.1.2023